A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2013. szeptember • TARTALOM – CONTENTS • September 2013

X


Tanulmány • Study  

 

Grüll Tibor: A Római Birodalom ökológiai hatásai • Ecological Impacts of the Roman Empire

1026

Hargittai István: Hetvenéves fehér folt • Seventy Years Old Blind Spot

1035

Hóvári János: Honvédtábornokok a késői oszmán haderőben. Emlékezés Guyon Richárdra és Kmety Györgyre • Hungarian Generals in the Late Ottoman Army. The Memory of Richard Guyon and György Kmety

1046

Hermann Róbert: Két honvédtábornok, akikből török pasa lett – kétszáz éve született Guyon Richárd és Kmety György • Two Hungarian Honvéd-Generals, Who Became Turkish Pashas.
In Memoriam of Richard Guyon and György Kmety in Their 200th Anniversary of Birth

1056

Lovász László: Kiművelt emberfők • Educated Humans

1071

Gángó Gábor: Eötvös József a „materialisták” ellen. A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésének újraengedélyezése és a Gondolatok keletkezése • József Eötvös Against the ‘Materialists.’ The Re-Authorization of the Annual Meeting of Hungarian Physicians and Natural Scientists and the Genesis of His 1863 Reflections

1081

Gyarmathy Éva: Diszlexia, a tanulás/tanítás és a tudományok a digitális kultúrában. Egy tranziens korszak dilemmái • Dyslexia, Learning/Teaching and Sciences in Digital Culture

1086

Baranyi József – Jóźwiak Ákos – Varga László – Mézes Miklós – Beczner Judit – Farkas József:
A hálózatkutatás, a bioinformatika és a rendszerbiológia alkalmazási lehetőségei az élelmiszer-tudományban • Application Potentials of Network Science, Bioinformatics and Systems Biology
to Food Science with Special Reference to Food Safety and Nutrition

1094

Jánossy András: Fullerének: szépség és hasznosság • Beauty and Utility

1103

Reményi Károly: A mesterséges fotoszintézis (artificial leaf) a napenergia-tárolás eszköze
Artificial Leaf for Storing Solar Energy

1111

Vélemény, vita • Discussion  

 

Bándi Gyula: Hozzászólás a Túlélés Szellemi Kör üzenetéhez egy jogász szemével
A Lawyer’s Remarks to the Message of the Intellectual Circle on Survival

1119

Gáspár László: A mérnökök hozzájárulása a Túlélés Szellemi Kör célkitűzéseinek eléréséhez Engineering Contribution to the Success of the Ambitions of the Intellectual Circle on Survival

1126

Tudós fórum • Academy Affairs  

Az MTA új levelező tagjainak bemutatása
Introduction of the New Corresponding Members of the MTA

Barna Balázs

1131

Huszthy Péter

1133

Frank Tibor

1135

Pyber László

1137

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 1138

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Series scientiarum (Erdődy János)

1142

Kisegyházak – történelmi tükörben (Fazekas Csaba)

1147

Kérdések és válaszok a cigányságról (Csepeli György)

1151