A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

   ›  A 2009. ÉV TELJES TARTALOMJEGYZÉKE

X

 

Tematikus számok, összeállítások

 

Semsey Andor, a magyar tudomány nagy mecénása

 

 

Vendégszerkesztő: Ádám József

Ádám József: Bevezető

1

2

Marosi Ernő: A Magyar Tudományos Akadémia egy régi jótevője, Semsey Andor

1

5

Papp Gábor – Kecskeméti Tibor: Egy nagy mecénás páratlan adományai
a nemzet múzeumának (Semsey Andor és a Magyar Nemzeti Múzeum
Ásvány- és Őslénytára)

1

8

Kordos László: Semsey Andor és a Földtani Intézet

1

20

Vásárhelyi Tamás: Mecénástól mecénásig:
    Semsey Andor és Herman Ottó viszonyáról

1

23

Hála József: Semsey Andor, a magyar néprajztudomány mecénása

1

29

Pozsonyi József: Egy tudománypártoló földbirtokos – Semsey Andor

1

38
 

 

 

Ökológia és környezeti gondok

 

 

Vendégszerkesztő: Vida Gábor

 

 

Kertész Miklós – Vida Gábor: Bevezető

1

43

Török Katalin: A Föld ökológiai állapota és perspektívái

1

48

Molnár Zsolt – Bartha Sándor – Horváth Ferenc – Bölöni János – Botta-Dukát

    Zoltán – Czúcz Bálint – Török Katalin: Növényzeti örökségünk állapota
és várható jövője az MTA ÖBKI MÉTA-adatbázisa alapján

1

54

Báldi András – Szép Tibor: A hazai állatvilág ökológiai állapota és jövője

1

58

Takács-Sánta András: Környezeti problémák: a generalisták
    és a társadalmi dimenzió hiánya

1

62

 

 

 
Anyanyelvünk Európában

 

 

Kiss Jenő: A tudományos nyelvek, az anyanyelv és az értelmiségi elit

1

67

Bősze Péter: A magyar orvosi nyelv fejlesztése: lehetőségek, kötelességek

1

75

 

 

 

Tudományos emlékülés a Magyar Történelmi Társulat alapításának 140. évfordulóján

Vendégszerkesztő: Benke Zsuzsa

 

 

Pók Attila: A Magyar Történelmi Társulat száznegyven éve – 1867–2007

2

130

Orosz István: A Magyar Történelmi Társulat útja a kiegyezéstől a rendszerváltásig

2

132

Mann Miklós: Kiemelkedő személyek, kiemelkedő teljesítmények
a Történelmi Társulat történetében

2

138

Nagy Péter Tibor: Történészdiplomások a két világháború között

2

143

Szabolcs Ottó: A Magyar Történelmi Társulat tanári tagozatáról

2

153

Nagy László: A Magyar Történelmi Társulat történetének forrásai

2

160

Vonyó József: A Társulat regionális és helyi szervezetei

2

169
     
Játékelmélet    
Vendégszerkesztő: Simonovits András    

Simonovits András: Előszó

5 514

Forgó Ferenc: Mivel foglalkozik a játékelmélet?

5 515

Mérő László: Többszintes fogolydilemma

5 528

Csekő Imre: Szavazáselmélet és mechanizmustervezés

5 538

Solymosi Tamás: Kooperatív játékok

5 547

Tasnádi Attila: Az internet játékelméleti modellezése

5 559

Vincze János: Játékelmélet és gazdasági intézmények

5 568
     
Fókuszban a marketingföldrajz    
Vendégszerkesztő: Sikos T. Tamás

Sikos T. Tamás: A marketingföldrajz kialakulásáról és feladatairól

6 642

Simai Mihály: A globális láncok, a bevásárlóközpontok és a magyar piac

6 651

Karsai Gábor: A nehezén innen vagy túl? (Napjaink fogyasztásicikk-kereskedelméről)

6 657

Beluszky Pál: A piramis alján. Szolgáltatások – kereskedelem a (kis)falvakban

6 667

Tomcsányi Pál: A marketing földrajzi vonatkozásai –
a mezőgazdaság szemszögéből

6 672

Hoffmann Istvánné: A termelő és az értékesítő közös feladata
a fogyasztói érdekek szolgálata

6 680

Rekettye Gábor: A kereskedelmi márkák szerepe a versenyben

6 685

Kandikó József: Kódolt vásárló – behálózott fogyasztó

6 691

Kurucz Miklós – Lukács László – Siklósi Dávid – Benczúr András –
Csalogány Károly – Lukács András: Kapcsolatok és távolságok:
a hazai vezetékes hívás-szokások elemzése

6 697
     
Molekulák térben és időben    
Vendégszerkesztő: Medzihradszky Kálmán    

Medzihradszky Kálmán: Bevezető

7 770

Perczel András: Gondolatok a „Molekulák térben és időben” mottó kapcsán

7 772

Czugler Mátyás: A röntgensugárzás szóródása: képalkotás atomi fölbontással

7 776

Martinek Tamás: Távol a homokiralitástól,
avagy a peptidomimetikumok önrendeződése

7 782

Somsák László: A szénhidrátkód

7 789

Huszthy Péter – Tóth Tünde: Koronaéter típusú királis gazdamolekulák
enantiomer-felismerő képessége

7 796

Gáspári Zoltán: Fehérjék tánca

7 802

Tompa Péter: Rendezetlen fehérjék, amelyek új megvilágításba helyezik
a szerkezet–funkció összefüggést

7 808

Orbán Miklós: Molekulák önszerveződése időben és térben:
periodikus kémiai rendszerek

7

815

Turányi Tamás: Részletes reakciómechanizmusok felhasználásával elért sikerek
a környezetvédelemben és a technológiában

7

821
     
Változó pszichiátria – változó társadalom    
Vendégszerkesztő: Kéri Szabolcs    

Pléh Csaba: Bevezető

8 898

Kéri Szabolcs: A pszichiátriai betegség fogalma
és értelmezése az újabb idegtudományi kutatások tükrében

8 899

Harangozó Judit: A pszichiátria missziója a XXI. században

8 906
     
Noam Chomsky 80 éves    
Vendégszerkesztő: Kenesei István    

Kenesei István: Személyes hangú bevezetés

9 1026

Kenesei István: A 80 éves Chomsky jelentőségéről

9 1031

Kiefer Ferenc: Chomsky és a nyelvi jelentés kutatása

9 1037

É. Kiss Katalin: A 80 éves Noam Chomsky és a chomskyánus nyelvészeti forradalom

9 1040

Bródy Mihály: Tökéletesség és elegancia a bionyelvészetben: megjegyzések

9 1048

Surányi Balázs: Probléma-eltolódások a chomskyánus nyelvelméletben:
a generatív nyelvészet ma

9 1052

Siptár Péter: Chomsky, a fonológus?

9 1059

Kálmán László: Chomsky hatása
a mesterséges intelligenciához kapcsolódó nyelvészetben

9 1062

Bánréti Zoltán: Chomsky hatása a neurolingvisztikai kutatásokra:
a mentálisan reális nyelvtan kérdése

9 1064

Pléh Csaba: Chomsky és a pszichológia

9 1075

Kelemen János: A filozófus Chomsky

9 1082
     
A Csillagászat Nemzetközi Éve    
Vendégszerkesztő: Szabados László    

Szabados László: Előszó

  1154

Ábrahám Péter – Kiss Csaba: A hideg Világegyetem varázslatos világa –
csillagászat a rádión innen, a vörösön túl

10 1156

Kereszturi Ákos: Asztrobiológia – modern szintézis a természettudományok között

10 1168

Szabó M. Gyula: Égboltfelmérések a Világegyetem megismerésének szolgálatában

10 1184

Kiss L. László: Mire a Nap megvénül

10

1196

Szabados László: A csillagászat az űrbe települ – vagy mégsem?

10

1205

Kolláth Zoltán: Lehet-e száz év múlva is Csillagászat Nemzetközi Éve?

10

1213

 

 

 

Hommage á Zemplén Jolán (1911–1974)

 

 

Vendégszerkesztő: Fehér Márta

 

 

Fehér Márta: Bevezető Gazda István és Gheorghe Stratan írásához

10 1221

Gazda István: M. Zemplén Jolán fizikatörténeti kutatásairól

10 1223

Gheorghe Stratan: Észrevételek Galilei Dialogo-jának román és magyar változatáról

10 1227
     
Nyelvhasználat és jogi szabályozás a tudomány tükrében
    
(AZ MTA Székházában 2009. augusztus 29-én tartott konferencia előadásai)
   
Vendégszerkesztő: Kenesei István    

Kenesei István: Bevezető

11 1290

Sólyom László: Köszöntő beszéd

11 1292

Pálinkás József: Megnyitó

11 1295

Csernicskó István: A nyelvi jogi szabályozást meghatározó tényezők Ukrajnában

11 1297

Horváth István: Kisebbségi nyelvi jogok és kisebbségi nyelvhasználat Romániában

11 1304

Korhecz Tamás: A hivatalos nyelvhasználat jogi keretei
a Vajdaságban – Szerbiában – Jog és gyakorlat

11 1313

Szoták Szilvia: Törvényes garanciák és gyakorlat
a horvátországi, szlovéniai és ausztriai magyarság életében

11 1321

Szabómihály Gizella: A nyelv szimbolikus funkciója a szlovák államnyelvtörvényben

11 1329

Szarka László: A szlovák és a magyar nyelv státusa
a dél-szlovákiai kétnyelvűség gyakorlatában

11 1335

Szalayné Sándor Erzsébet: A nyelvhasználat jogi szabályozhatósága

11 1343

Kérdések és hozzászólások

11 1352
     

     

Tanulmányok

     

Benczúr Miklós: Emberi természetes ölősejtek (NK) genomikája és működése

4 396

Botos József – Botos Katalin: Az idősödés gazdasági hatásai –
egy stratégiai jelentőségű kutatás vázlata

3 286

Borhidi Attila: A növényvilág evolúciója és a darwini fejlődéselmélet

12 1444

Braun Tibor: Egy tudományos kutató frusztrációjának következménye: a Hirsch-index

8 965

Buday-Sántha Attila: A magyar agrár- és vidékfejlesztés ellentmondásai

8 937

Bujtor László: A fosszilis és recens hidrotermális hasadékközösségek
kutatásának bolygóközi vonatkozásai

4 406

Cselőtei László: Az őselemek – természeti erőforrások – és az ember.
A tudomány az élhető Földért, 2008

11 1405

Csermely Péter – Kovács István – Mihalik Ágoston – Nánási Tibor –
Palotai Robin – Rák Ádám – Szalay Máté: Hogyan küzdik le a válságokat
a biológiai hálózatok, és mit tanulhatunk tőlük?

11 1381

Enyedi György: Városi világ

3 295

Falus András: A Semmelweis Genomikai Hálózat – Bevezető

4 394

Fóris Ágota: Magyar Terminológia – egy nemzetközi tudományos folyóirat indulása

2 221

Gánóczy Sándor: Hit, vallás és erkölcs
Darwin fejlődéselmélete és szellemi fejlődése keretében

7 838

Garai László: A specifikusan emberi alapszükséglet

9 1127

Glänzel, Wolfgang: A tudománymetria hét mítosza – költészet és valóság

8 954

Gyulai József: Bánki Donát jubileuma

8 970

Hahner Péter: In memoriam Abraham Lincoln

7 849

Halmos Tamás – Suba Ilona: A depresszió kapcsolata
a 2-es típusú diabétesszel és a metabolikus szindrómával

9 1118

Hárdi István: A terrorizmusról

8 932

Hargittai István: Teller Budapesten

9 1108

Hargittai Magdolna: Ada Jonat Nobel-díja az élet kémiájáért

12 1495

Horváth Gyula: Regionális egyenlőtlenségek
a kelet- és közép-európai kutatási térségben

12 1499

Horváth Lajos: Intellektuális imposztorok?
Terminológiai fosztogatás az interdiszciplináris kutatásban

8 914

Horváth László: Ismeretlen ógörög szöveg feltárása az Archimédés-palimpsestusban

4 460

Huszár Ágnes: Női nyelv? Férfi nyelv? – Gendernyelvészet Magyarországon

3 276

Illés Erzsébet – Almár Iván: Felsőlégköri kutatások az űrkutatás hajnalától napjainkig

3 311

Józan Péter: Halálozási viszonyok és életkilátások a 21. század kezdetén
a világ, Európa és Magyarország népességében

10 1231

Keserű György Miklós – Kiss János Balázs:
A felfedezői attitűd szerepe a gyógyszerkutatásban

4 415

Kessler Jenő: Madárevolúció: fajképződés, fajöltő, kihalás vagy változás?

5 586

Kézsmárki István: Magneto-optikai spektroszkópia
a modern szilárdtestkutatásban – avagy a látható mágnesség

7 866

Klinghammer István – Gercsák Gábor: Reguly Antal észak-uráli térképezése

7 858

Lakatos Péter: A természet csodája: középpontban a kalcium

6 710

Mádlné Szőnyi Judit – Rybach László – Lenkey László – Hámor Tamás –
Zsemle Ferenc: Fejlődési lehetőségek a geotermikus energia hasznosításában, különös tekintettel a hazai adottságokra

8 989

Magas István: Válságtanulságok, rendszerhibák és az előrejelzés nehézségei

8 974

Magyar etológusok a Science-ben
Csányi Vilmossal és Miklósi Ádámmal beszélget Elek László

11 1390

Magyar Lóránt – Pásztor Emil: Névtelen koponyák igazságügyi orvostani vizsgálata

3 262

Márkus Róbert – Mócsai Attila – Kacskovics Imre – Rajnavölgyi Éva:
Az immunrendszer védelmi rendszerei Darwin evolúcióelméletének tükrében

9 1093

Mészáros Sándor – Szabó Gábor: A doktorképzés (PhD) elvei és gyakorlata
hazánkban és az OECD-országokban

1 86

Nánay Bence: Hogyan értelmezzük a természetes szelekciót?

12 1478

Ormos Mária: Válságok és megoldások történész szemmel

7 828

Palánkai Tibor: Nemzet és globalizáció

4 441

Pálffy Géza: Szabadságharc volt-e Bocskai István mozgalma?

2 185

Palló Gábor: A fiatal kutatók tevékenységének erőtere:
a magyar tudományrendszer vázlata

2 209

Palló Gábor: Darwin utazása Magyarországon

6 714

Pap Erna – Pállinger Éva – Falus András: Hogyan beszélgetnek a sejtek?
Avagy a mikrovezikulák mint a sejtek közötti kommunikáció
újonnan felismert szereplői

12 1488

Pásztor Erzsébet – Botta-Dukát Zoltán – Czárán Tamás –
Magyar Gabriella – Meszéna Géza: Darwini ökológia

12 1434

Patthy László: Az evolúció a genomprojektek fényében

8 926

Pléh Csaba: Darwin és a modern pszichológia funkcionalista megközelítése

4 386

Rédei Károly – Csiha Imre – Veperdi Irina:
Energiaerdők, faültetvények, új területhasznosítási lehetőségek

2 179

Reményi Károly: Az energiastratégia sarokpontjai

3 323

Sátori Gabriella: A Schumann-rezonanciák mint a globális változások jelzőrendszere

9 1087

Solymos Rezső: Erdészeti produkcióbiológiai kutatások –
avagy rekviem a tartamkísérletekért

8 946

Szabó Máté: A válságról – A politológia mondanivalója

12 1513

Szabó Máté: Az állampolgári engedetlenség és az állampolgári jogi kritika
ntézményei. Az ombudsmani intézmény 200 éves évfordulójára
és az „emberi jogok kelet-európai forradalmának” 20. évfordulójára

4 464

Szalai Miklós: Darwin kételye, avagy összeegyeztethető-e
az evolúció a naturalizmussal?

12 1464

Szépfalusy Péter: Száz éve született Gombás Pál

6 707

Tomka Béla: Jóléti államok az ezredfordulón: válságjelek vagy válságmítoszok?

2 197

Topál József: Kutya és ember párhuzamok:
az emberi kommunikációra való érzékenység evolúciója

11 1395

Tóth Zoltán: A légkör rövidhullámú sugárzásátbocsátásának
hosszú távú változása Budapest felett

4 428

Udovecz Gábor: Alkalmazkodási kényszer
az élelem–energia–környezet összefüggésrendszerben

4 473

Venetianer Pál: Az újra meglátogatott szép új világ

3 303

Vincze Ildikó: Gothard Jenő, a mérnök-tudós (1857–1909)

5 578
     

 

Tudós fórum

     

A Pungor Ernő Asztaltársaság alapítói nyilatkozata

7 875

A Magyar Tudomány Ünnepének központi gondolata:
A tudomány az élhető földért (Sipos Júlia)

1 103

Az MTA elnökségének nyilatkozata
az éghajlatváltozással összefüggő hazai feladatokról

7 873

Az MTA Környezettudományi Elnöki Bizottság állásfoglalása az éghajlatváltozásról és az ezzel összefüggő feladatokról

10 1258

Chern-érem

7 876

Csak szellemi erőtartalékaink mozgósítása jelenthet kitörési pontot a válságból –
Interjú az MTA egy éve megválasztott elnökével

5 596

Ferencz Győző: Az érintkezés mint metafora – Radnóti Miklós kéziratos hagyatéka

6 740

Felhívás

6 743

Jolánkai Márton: Az Alpok–Adria tudományos együttműködés –
a térség agrárkutatásának fóruma

4 485

Kitüntetések

4 490

Kitüntetések a Magyar Tudomány Ünnepén

12 1533

Kitüntetések az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából

10 1252

Kertész János: A Hirsch-index második deriváltja –
avagy új távlatok a tudományos minősítés előtt

5 602

Közgyűlés

6 727

Lovas Rezső: Szalay Sándor emlékezete

10 1255

Rózsa Lajos – Papp László: A csoportmunka eredménye mint egyéni érdem –
és egyéb megjegyzések a Köztestületi Publikációs Adattár használatáról

1 95

Takács Gábor: Támogatott kutatócsoportok – alulnézetből

4 481

Tolnai Márton – Mosoniné Fried Judit – Soós Sándor:
Fiatal kutatók az MTA köztestületeiben

3 334

Ünnep és világfórum – November • a tudomány hónapja

11 1417
     

 

Interjú

     

Darwin-évSipos Júlia interjúja Csányi Vilmossal

3 258

Matematika és közélet – Staar Gyula beszélgetése
     Császár Ákos professzorral, az Akadémiai Aranyérem kitüntetettjével

12 1523

Nem igazán ember, aki nem művelt
     – Várkonyi Benedek beszélgetése Ritoók Zsigmonddal

10 1245
     

 

Vélemény, vita

     

Bazsa György: Laikus észrevételek a magyar jogi felsőoktatás kontextusaihoz

2 226

Czelnai Rudolf: Válasz Reményi Károly észrevételeire

2 237

Kozár Ferenc: Hozzászólás Kádár Imre Vélemény a mezőgazdasági
kutatások támogatásáról
című cikkéhez –
Javaslatok az agrárkutatás-fejlesztési stratégiához

1 109

Mesterházy Ákos: Tudományfinanszírozás – pénzszórás mesterfokon

3 345

Reményi Károly: Észrevételek Czelnai Rudolf akadémikusnak a Magyar Tudomány Ünnepén elhangzott, A levegő, vagyis a Föld légköre című előadásához

2 235

Solymosi Frigyes: Tudomány, haza, haladás

3 352

Szentes Tamás: Megjegyzések a válság gyökereiről és a kiutakról –
a leegyszerűsítő nézetek és politikák ellenében

5 604

Vámos Tibor: Válság és rendszertudomány

5 628
     

 

Megemlékezés

     

Dénes Géza (Faragó Anna)

12 1537

Gánti Tibor (Szathmáry Eörs)

7 877

Harnos Zsolt (Láng István)

6 755

Jéki László (Pach János)

6 757

Kálmán Erika (Vértes Attila)

10 1267

Koch Sándor (Vida Gábor)

4 495

Marosi Sándor (Kocsis Károly)

10 1270

Mojzes Imre (Az MTA Nano Törzsasztal tagjai)

8 1004

Moravcsik, Julius (Kiefer Ferenc – Kelemen János)

10 1272

Mosonyi Emil (Gyulai József)

8 1006

Ruzsa Imre (Máté András)

1 111

Sáringer Gyula (Jermy Tibor)

10 1274
     

     

A jövő tudósai

(Csermely Péter gondozásában)

     

Bevezető (Csermely Péter)

3 356

A magyar társadalom a tehetség szolgálatában (Kiss G. – Mentler M. – Sipos J.)

3 356

A tehetségpontok első országos konferenciája Debrecenben (Balogh – Debreczeni)

3 359

Bevezető (Csermely Péter)

6 744

Összefoglaló az Országos Köznevelési Tanácsnak a természettudományos közoktatás helyzetét vizsgáló ad hoc bizottságának munkájáról (Kertész János)

6 744

A természettudományos kutatói pálya elindulása és a magánélet, a családalapítás összeegyeztetésének nehézségei (Paksi Veronika – Szappanos Ágnes)

6 748

Bevezető (Csermely Péter)

8 1008

Tehetségek és lehetőségek a Műegyetem Vegyészmérnöki
és Biomérnöki Karán
(Borsa Judit – Pokol György)

8 1008

Szakkollégium, tehetséggondozás, határon túli fiatalok (Vázsonyi Ottó)

8 1010

Bevezető (Csermely Péter)

12 1538

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács a tehetségutánpótlás szolgálatában
(Balogh László – Havass Miklós – Pakucs János – Szendrő Péter – Bajor Péter)

12 1538

További gondolatok a határon túli „szakkollégiumi mozgalomról” (Farkas Anikó)

12 1543

Hozzászólás (Vázsonyi Ottó)

12 1545

Nemi sztereotípiák hatása a tudományos teljesítményre (Sulyok Katalin)

12 1545
     

     

Kitekintés

(Jéki László† és Gimes Júlia gondozásában)

     

114 (1), 240 (2), 365 (3), 498 (4), 634 (5), 759 (6),
883 (7), 1013 (8), 1139 (9), 1277 (10), 1421 (11), 1547 (12)

     

     

Könyvszemle

(Sipos Júlia gondozásában)

     

A felvilágosodás álmai és árnyai (Antos Zsolt)

1 120

A filozófia mint tanítható gondolkodásmód és életforma –
Boros János: Filozófia!
(Szécsi Gábor)

9 1143

A megismerés új útjai (Golden Dániel)

4 506

A régiók Oroszországa – Regionális fejlődés és politika
az átalakuló Oroszországban
(Enyedi György)

3 370

Bátor könyv a rendszerek bonyolultságáról:
Érdi Péter: Complexity Explained
(Vámos Tibor)

2 244

Beck Mihály: Than Károly élete és munkássága (Inzelt György)

2 246

Bereczkei Tamás: Az erény természete. Önzetlenség, együttműködés, nagylelkűség; Sebes Anna: Emberállat – évmilliók lenyomata kapcsolatainkban (Pléh Csaba)

7 893

Donáth Péter: A magyar művelődés és tanítóképzés története (Stemler Gyula)

1 117

Egy korszakfordító kutatóintézmény dicsérete –
Chikán Ágnes: Biológia mindenkinek
(Ádám György)

12 1558

Ezerarcú humor (Tisljár Roland)

4 502

Földközelben a világűr (Szabados László)

3 381

Gábor Tüskés – Éva Knapp: Germania Hungaria Litterata (Bitskey István)

7 889

Géczi János: A rózsa és jelképei. Az antik mediterráneum (Szoboszlai-Kiss Katalin)

8 1019

Géczi János: A rózsa és jelképei. A reneszánsz (Szoboszlai-Kiss Katalin)

11 1429

Hogyan fejlődött és hol tart a nukleáris tudomány?
Szemelvények a nukleáris tudomány történetéből
(Berényi Dénes)

9 1145

Időhorizontok harca. Adalék a gazdasági világválság értelmezéséhez (Varga Károly)

5 638

Jobboldali? Hagyomány? (Schlett István)

9 1147

Katonai felsőoktatásunk a múlt század második felében.
A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia története 1961–1969
(Ács Tibor)

11 1424

Kisebbségi magyar közösségek a 20. században (Berényi Dénes)

11 1431

Korunk hőse, a pszichológus (Kinek az örömére?) (Sári László)

3 371

Kovács Gábor: Az utolsó kísértés – változatok a hatalomra (Perecz László)

1 125

Kölcsönösen alkotmányozott létmódok és létlehetőségek (Lippai Cecília)

4 508

Lendvai L. Ferenc: A fiatal Lukács (Perecz László)

7 886

Megjelenőben az Akadémiai Nagyszótár (Kiss Jenő)

3 378

Mészáros Ernő: A levegő megismerésének története (Bozó László)

2 252

Móczár József: Fejezetek a modern közgazdaságtudományból (Nováky Erzsébet)

6 763

Nagykunsági folklór – török folklór. Nagykunsági néprajzi tanulmányok (Tasnádi Edit)

2 254

Ormos Mária: Németország története a 20. században (Romsics Ignác)

6 766

Perecz László: Nemzet, filozófia, „nemzeti filozófia” (Zóka Péter)

12 1553

Sinkovics, Joseph G.: Cytolytic Immune Lymphocytes in the Armamentarium of the
Human Host. Products of the Evolving Universal Immune System
(Lapis Károly)

3 375

Ugrai János: Önállóság és kiszolgáltatottság. A Sárospataki Református Kollégium
működése
(Bolvári-Takács Gábor)

8 1017

Új vidékpolitika, Párbeszéd a vidékért, A vidék újra-felfedezése: Glatz Ferenc új könyvéről (Enyedi György)

12

1551

Van-e Európának társadalomtörténete? (Valuch Tibor)

10 1281

Versengő városok. A várostérségi versenyképesség
társadalmi tényezői
(Enyedi György)

9 1150

Whitehead, Alfred North: A természet fogalma (Szekeres András Márk)

2

249

Zsidai Ágnes: A tiszta jogszociológia (Perecz László)

4

504